نشریه سیاسی،اجتماعی،آموزشی و فرهنگی

هفته نامه کوشا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:غلامرضا غنی زاده

سردبیر:عبدالسلام معروفی

آدرس:ارومیه،بلوار مدرس،نبش کوچه 21،پلاک 261،طبقه فوقانی موسسه ثامن