هفته نامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

هفته نامه گلستان سلام

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدرضا بابایان

مدیر اجرایی:مهناز محبوبی فر

آدرس:گلستان- گرگان- خ سرخواجه

مجتمع تخت جمشید- ط اول -واحد3